Contact

Emobellies®

Contactpersoon:
Lieve Deketelaere

info@emobellies.be

Zuidstraat 13
8020 Waardamme

BTW: BE 0695.507.618

   


 

Vernieuwen
Algemene Voorwaarden

Emobellies®
Zuidstraat 13, 8020 Waardamme (België)
e-mail:lieve.deketelaere@gmail.com
GSM: 0468/28.45.53

Artikel 1: Algemene bepalingen

Emobellies® is een feitelijke vereniging bestaande uit twee leden, Lieve Deketelaere en Armand Decloedt, met maatschappelijke zetel te Zuidstraat 13, 8020 Waardamme. Via deze website biedt Emobellies klanten de mogelijkheid om de producten online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (=voorwaarden) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website (=klant). Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden, d.w.z. dat hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Emobellies aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en op grond van de bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen vrijgesteld van BTW.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wij verkopen unieke, handgemaakte producten. Daardoor kunnen er kleine variaties op de productfoto`s optreden. We doen ons best om elk artikel zo nauwkeurig mogelijk voor te stellen en te beschrijven, maar kleine variaties zijn geen reden voor een terugbetaling of terugzending van de producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Emobellies niet.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met Emobellies.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde door Emobellies worden aangepast of ingetrokken. Emobellies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Wilt u als klant een bestelling plaatsen via de website van Emobellies dan selecteert u de gewenste producten en de hoeveelheid per gewenst product door de items toe te voegen aan uw online winkelmandje. De klant kan op dit ogenblik in de bestelprocedure op elk moment zijn winkelwagen nog wijzigen door producten toe te voegen of te verwijderen.

Eénmaal de klant zijn aankopen heeft afgerond, kan de klant ervoor kiezen zich te registreren en een account aan te maken. De klant vult hiervoor de noodzakelijke persoonsgegevens in via een online-formulier.

Vervolgens krijgt de klant een overzicht van zijn bestelling met de vraag tot goedkeuring. Eénmaal de bestelling definitief is goedgekeurd, wordt de klant doorverwezen naar de pagina met de verschillende betaalwijzen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via KBC online
via Bancontact
via Creditcard
via overschrijving
Emobellies is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de website van Emobellies worden geleverd in België en Nederland.

De levering gebeurt door B-post (België) of PostNL (Nederland). De vermoedelijke leveringsduur is 8 dagen. Deze levertermijn is echter indicatief en niet bindend. Emobellies kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen in de levering die te maken hebben met de leveringspartners en/of eventuele derden van wie Emobellies zelf afhankelijk is voor het aanbod van de producten in de online shop.

De leveringskosten zijn afhankelijk van bestelde product(en) en worden altijd duidelijk op voorhand gecommuniceerd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant of aan een overeengekomen B-postautomaat of postpunt geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onmiddellijk bij ontvangst worden gemeld aan Emobellies.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Emobellies was geboden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Emobellies.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Emobellies te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Emobellies.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Emobellies via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Emobellies heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Emobellies (vertegenwoordigd door Lieve Deketelaere), Zuidstraat 13 te 8020 Waardamme.

De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Emobellies zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Emobellies alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Emobellies op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Emobellies wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Emobellies geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Emobellies betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Emobellies en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan Emobellies.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Emobellies zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.


Artikel 9: Klantendienst

Emobellies is bereikbaar op het telefoonnummer 0468/28.45.53,via e-mail op lieve.deketelaere@gmail.com of per post op het adres Zuidstraat 13 te 8020 Waardamme (België).
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Emobellies beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Emobellies zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: Privacy

Emobellies respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van eventuele nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden, na uitdrukkelijke goedkeuring van de klant.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Emobellies, Zuidstraat 13 te 8020 Waardamme (België), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Emobellies, Zuidstraat 13 te 8020 Waardamme (België), lieve.deketelaere@gmail.com

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden die niet rechtstreeks verbonden zijn aan Emobellies.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen. Emobellies heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via e-mail naar lieve.deketelaere@gmail.comof telefonisch op het nummer +32 468/28.45.53.


Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert].

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

De Emobellies en aanverwante producten zijn bestemd voor kinderen ouder dan drie jaar (3+). Wij stellen deze leeftijd als richtlijn omwille van de aanwezigheid van losse onderdelen aan het ontwerp, namelijk de vijf emoticonpatches. Ook de mentale en emotionele ontwikkeling van het kind is een bepalende factor om een leeftijdsgrens te stellen. Kinderen van drie jaar en ouder zullen de mogelijkheden van de Emobellies beter kunnen benutten.

Emobellies® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onaangepast gebruik van de knuffels.


Artikel 14: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Emobellies® om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 15: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Emobellies®. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 16: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van het arrondissement Gent afdeling Brugge zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2022 Emobellies® | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel